Hoạt Động Bán Hàng

 • Chương trình ưu đãi tăng Sale
 • Mua 1 Tặng 1
 • Bán hàng Booking
 • Sản phẩm hỗn hợp (Composite)
 • Sản phẩm giảm giá (Discount)
 • Sản phẩm force sell
 • Sản phẩm Bundles
 • Sản phẩm liên kết (Link product)
 • Sản phẩm theo nhóm (Group product)

Chương trình Marketing

 • Khuyến mãi Coupon (Campaign, group member)
 • Thành viên ưu đãi (Membership)
 • Đặt hàng trước (Pre-Orders)
 • Tích điểm và phần thưởng (Points and rewards)
 • Mix and Match sản phẩm
 • Email marketing (Notification, new product)
 • Lead time
 • Sự kiện trong năm (Events of yearly)

Quản Lý eCommerce

 • Doanh thu
 • Khách hàng
 • Sản phẩm
 • Nhà cung cấp (vendor)
 • Nhà bán lẻ (retailer)
 • Đơn hàng
 • Hoá đơn: Barcodes, Sequential order number,
 • Chương trình Sale & Marketing
 • Giao hàng (shipping)
 • Báo cáo

Quản lý Thông Tin

 • Hệ thống tin tức
 • Trang thông tin
 • Hệ thống booking
 • Sự kiện

Giỏ hàng Đã gở ra. Phục hồi Bạn có mã khuyến mãi?
 • Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng.